na skróty
Historia
Kalendarium
Oto najważniejsze wydarzenia z historii Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach, które zostały zapisane na kartach szkolnych kronik.

Obecny budynek szkolny - użytkowany od 1 września 1995 r.
Obecny budynek szkolny - użytkowany od 1 września 1995 r.
24 kwietnia 1879 r. - z okazji 25. rocznicy ślubu cesarza Austrii Franciszka Józefa I odbyła się uroczysta msza w kościele parafialnym w Raciborowicach i pogadanki w klasach.

10 maja 1881 r. - w dniu zaślubin arcyksięcia Rudolfa z królewną belgijską Stefanią, uczniowie byli zwolnieni od nauki szkolnej, brali natomiast udział w uroczystym nabożeństwie.

21 grudnia 1882 r. - z okazji 600-lecia panowania dynastii Habsburskiej młodzież wzięła udział w uroczystym nabożeństwie, odbyły się też pogadanki w klasach.

12 września 1883 r. - z okazji 200-lecia wiktorii wiedeńskiej króla Jana Sobieskiego uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w uroczystej mszy świętej.

29 czerwca 1887 r. - z okazji pobytu w Krakowie następcy arcyksięcia Rudolfa z małżonką Stefanią w uroczystym powitaniu wzięli udział uczniowie szkół krakowskich, w tym młodzież ze szkoły w Raciborowicach.

30 stycznia 1889 r. - odbyły się nabożeństwa żałobne związane ze śmiercią arcyksięcia Rudolfa, w których brała udział młodzież szkolna.

1898 r. - obchody 50-lecia wstąpienia na tron i panowanie cesarza Austrii Franciszka Józefa I.

1900 r. - obchody 500-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Władysława Jagiełłę i jego żonę Jadwigę. Odbyła się uroczysta msza i spotkania wychowawców z młodzieżą.

wrzesień 1903 r. - przy okazji wizytacji raciborowickiej parafii odwiedził szkołę ksiądz kardynał J. Puzyna. Nabożeństwa odbywały się przez trzy dni. Licznie uczestniczyła w nich młodzież szkolna.

listopad 1914 r. - z powodu działań wojennych I wojny światowej nauka w szkole została przerwana. Część nauczycieli schroniła się w twierdzy krakowskiej, część wyjechała z Galicji. W szkole kwaterowało wojsko austriackie.

grudzień 1920 r. - uczniowie wystawili sztukę pt. "Bernadetta". Dochód został przeznaczony na potrzeby sierot wojennych oraz biednych dzieci na kresach polskich.

styczeń 1921 r. - młodzież szkolna wystawiła "Jasełka", z których dochód przeznaczono na potrzeby plebiscytu na Górnym Śląsku.

styczeń 1922 r. - w szkole wystawiono trzyaktową sztukę ludową pt.: "Ojcowizna". Dochód przeznaczony został na zakup książek do szkolnej biblioteki.

styczeń 1925 r. - wystawiono w szkole przedstawienia: H. Mrozowickiej pt. "Bez ten święty opłatek", W. Anczyca - "Flisacy", Pobratymca - "Zrękowiny u Druzgały". Dochód przeznaczony został na rekwizyty teatralne.

grudzień 1925 r. - grano "Wiejskie małżeństwo", którego autorem był miejscowy proboszcz ks. A. Linda. Inicjatorem przedstawień teatralnych był kierownik szkoły Kazimierz Rumian i grono nauczycielskie.

28 czerwca 1927 r. - uroczystość sprowadzenia i złożenia na Wawelu prochów Juliusza Słowackiego.

6 czerwca 1933 r. - szkołę w Raciborowicach odwiedził Książę Metropolita krakowski ks. Adam Stefan Sapieha.

styczeń 1934 r. - młodzież szkolna wystawiła "Jasełka". Dochód z przedstawienia przeznaczono na zakup książek do biblioteki szkolnej.

24 listopada 1934 r. - odbyło się poświęcenie i uroczyste otwarcie nowej linii kolejowej "Kraków-Miechów" przebiegającej m.in. przez Zastów, Raciborowice, Batowice. W uroczystości wziął udział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ignacy Mościcki. W powitaniu uczestniczyli starsi uczniowie ubrani w stroje krakowskie. Na przystanku Batowice, gdzie prezydent wysiadł z pociągu utworzyła szpaler miejscowa ludność, serdecznie go witając. Pozostali uczniowie ustawili się wzdłuż torów na terenie Raciborowic, wznosząc okrzyki na cześć prezydenta.

18 maja 1935 r. - po śmierci (12 maja 1935r.) marszałka Józefa Piłsudskiego, jego zwłoki zostały przewiezione z Warszawy do Krakowa na Wawel linią kolejową przechodzącą przez Raciborowice. Ludność miejscowa i uczniowie tutejszej szkoły w głębokim smutku pożegnali trumnę ze zwłokami Pierwszego Marszałka Rzeczypospolitej.

sierpień 1939 r. - budynek szkolny został zajęty przez wojska polskie /Rozpoczęcie roku szkolnego zostało przełożone na 15 września/.

6 września 1939 r. - przez Raciborowice przeszły pierwsze oddziały niemieckie, zatrzymując się tu na krótko. Część budynku szkolnego zajęły oddziały Wehrmachtu i przebywały w nim przez całą zimę 1939/40 roku. Naukę w szkole rozpoczęto z opóźnieniem. Podręczniki szkolne, z rozkazu władz niemieckich zostały skonfiskowane. Niemcy wprowadzili zakaz nauczania historii i geografii Polski. Wprowadzono (czasowo) naukę języka niemieckiego.

lata 1940/41, 1941/42, 1942/43, 1943/44 - lata te były już "normalniejsze", bo tylko na wiosnę 1941 r., na krótko, wojsko niemieckie zajmowało 1 salę szkolną oraz w lecie 1944 r., gdy przebywały w szkole oddziały wojska węgierskiego.

17 stycznia 1945 r. - nastąpiły pierwsze bombardowania przez samoloty rosyjskie. Najbliższe bomby spadły w odległości 100-150 m. od budynku szkoły, nie spowodowały jednak żadnych strat. Podobnie i atak wojsk rosyjskich na pozycje niemieckie od strony Kończyc i Książniczek nie spowodował żadnej szkody budynkowi szkolnemu ani wsi. Pewne szkody zostały spowodowane w budynku podczas kwaterowania wojsk rosyjskich.

1952 r. - został zorganizowany Zespół Pieśni i Tańca, który przygotował wieczornice z okazji Święta Pracy, Dni Oświaty Książki i Prasy, Dnia Dziecka itp.

1956 r. - zostały zorganizowane wycieczki dla grona nauczycielskiego do Gdańska, Gdyni i Oliwy. Inicjatorem był Oddział Powiatowy ZNP w Krakowie. Podobne wycieczki zorganizowano dla uczniów klas V-VII.

1959 r. - wychowawcy po raz pierwszy urządzili dla swoich klas zabawy karnawałowe.

styczeń 1962 r. - Komitet Rodzicielski zorganizował "choinkę" dla rodziców. Za pieniądze uzyskane z tej imprezy zakupiono dwie nowe maszyny do szycia.

rok szkolny 1961/62 - szkoła nawiązała kontakt ze Szkołą Podstawową Nr 4 w Krakowie. Zespół artystyczny tej szkoły przyjechał do Raciborowic z interesującym widowiskiem. Uczniowie brali udział w dożynkach zorganizowanych przez Kółko Rolnicze w Raciborowicach. Szkoła utrzymywała również stały kontakt z Domem Rencistów w Batowicach, gdzie uczniowie wystawiali program artystyczny z okazji różnych uroczystości.

Koniec okupacji hitlerowskiej (w Raciborowicach styczeń 1945 r.) nie dla wszystkich środowisk społeczno-zawodowych w Polsce oznaczał spełnienie oczekiwań o które walczyły w konspiracji i ginęły w hitlerowskich lagrach i sowieckich łagrach. Rozstrzygająca w wojnie rola Związku Sowieckiego i jego armii, oraz akceptująca dla jej poczynań postawa zachodnich sojuszników doprowadziły do przejęcia władzy przez obóz komunistyczny, nie mający szerszego wsparcia społecznego. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, później Rząd Tymczasowy i od czerwca 1945 r. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej narzuciły krajowi i społeczeństwu system komunistyczny. System dotknął również szkołę, szczególnie w postaci programów nauczania, podręczników i makarenkowskiego systemu pedagogicznego.

Społeczność Raciborowic z ulgą przyjęła koniec niemieckiej okupacji, ale też z wielkim zaniepokojeniem obserwowała poczynania nowej władzy. Dla nauczycieli i uczniów, którzy przetrwali wojnę pojawiła się szansa kontynuowania nauki w warunkach bardziej sprzyjających, niż okupacyjne.

Niewiele zachowało się w szkolnej kronice zapisów z lat 1948 - 1951: "1 września 1951 r. (kronika cz.II) rok szkolny rozpoczęto wysłuchaniem przemówienia Ministra Oświaty (...) i rozdaniem podarków dzieciom z rocznika Manifestu Lipcowego (1944)..."

"W dniu 27 I 1952 r. został ogłoszony projekt nowej Konstytucji PRL i skierowany na tory dyskusji ogólnonarodowej. 22.VII.1952 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję PRL. Data ta stała się historyczną dla narodu polskiego. Nowa Konstytucja wprowadziła pewne zmiany w ustroju PRL, np. głową państwa jest Rada Państwa, a nie prezydent jako jednostka (...)".

"Rok szkolny 1954/55 rozpoczął się 1 września, a jego głównym punktem było przemówienie Ministra Oświaty, który podsumował dorobek szkolnictwa w okresie dziesięciolecia władzy ludowej i zachęcał młodzież do jeszcze większego wysiłku w b.r. szkolnym" (kronika cz.II).

1 października 1955 r. wieś Książniczki została przyłączona do obwodu szkolnego w Raciborowicach. Jednoklasowa szkoła w Książniczkach stała się szkoła filialną, a od 1 września 1957 r. stała się ponownie samodzielną jednoklasową szkołą.

Rok szkolny 1962/63 był pierwszym rokiem realizacji programu nauczania szkoły ośmioletniej. Klasy I-IV uczyły się według nowych programów. Ważnym wydarzeniem w szkolnictwie podstawowym było wprowadzenie, w roku szkolnym 1966/67, klasy ósmej.

W dniu 27 kwietnia 1972 roku została uchwalona przez Sejm PRL nowa karta praw i obowiązków nauczyciela. W roku 1972 istniejąca od 1955 roku Gromadzka Rada Narodowa w Raciborowicach uległa reorganizacji /z dniem 31 grudnia 1972 roku/. Raciborowice podlegały gminie w Michałowicach.

Od 1 stycznia 1973 roku szkoła otrzymała etat sekretarki. Rok szkolny 1973/74, zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania został podzielony na dwa semestry.

Do ważniejszych wydarzeń w tym roku należała likwidacja czteroklasowej Szkoły Podstawowej w Książniczkach. Sprzęt i pomoce zostały przejęte przez Szkołę w Raciborowicach. Budynek zaś po adaptacji został przeznaczony na mieszkania dla nauczycieli. Dzieci z obwodu Książniczki zaczęły uczęszczać do Szkoły w Raciborowicach.

W roku szkolnym 1976/77 zostały wprowadzone nowe świadectwa dla uczniów wyróżniających się w nauce. Dla klasy VIII - "Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej z wyróżnieniem". Dla klasy VII - "Świadectwo za ukończenie roku szkolnego z wyróżnieniem". Dla klas I-III odznaki: "Wzorowy uczeń", "Zuch na piątkę".

W roku szkolnym 1979/80 wprowadzone zostały do realizacji nowe programy nauczania. 13 grudnia 1981 roku Rada Państwa wprowadziła stan wojenny. W pierwszych jego dniach dzieci nie uczęszczały do szkoły.

W lutym 1985 roku szkole ponownie został przyznany etat sekretarki. W roku szkolnym 1985/86 został przyznany etat zastępcy dyrektora szkoły do spraw wychowawczych.

1 września 1990 roku wprowadzono w naszej szkole nowy regulamin oceniania, klasyfikacji i programowania uczniów z sześciostopniową skalą ocen. Szkoła podlegała Delegaturze "Śródmieście" Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie. W roku szkolnym 1990/91 wprowadzono ponownie po długiej przerwie nauczanie religii w szkole.

Rok szkolny 1994/95 - uroczysta inauguracja obchodów 175-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach. Nakładem Komitetu Rodzicielskiego wydano opracowanie historii szkoły pt. "175 lat Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach (1819-1994)" autostwa pani Heleny Chrobaczyńskiej.

2 września 1995 r. dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku Szkoły Podstawowej w Raciborowicach.

24 kwietnia 1999 r. odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą patronowi Szkoły - księdzu Janowi Długoszowi.

W roku szkolnym 2000/2001 utworzono Gimnazjum w Raciborowicach, zaś 10 maja 2001 r. jego patronem został ksiądz Jan Długosz.

W roku szkolnym 2004/2005 powołano do istnienia Zespół Szkół w Raciborowicach, w którego skład weszły Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

W roku szkolnym 2008/2009 społeczność szkolna obchodziła jubileusz 190-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach. Z tej okazji 22 maja 2009 r. w dniu święta Szkoły odbyły się: sesja naukowa pt. "Długosz i jego czasy", wernisaż wystawy poplenerowej "Sacrum raciborowickie", uroczysta msza święta w kościele parafialnym, spektakl przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Raciborowicach, a także koncert orkiestry dętej "Wieniawa".

Od roku szkolnego 2009/2010 uczniowie Gimnazjum uczestniczą w projekcie "Aromaty wiedzy". Nawiązuje on do Kawiarnii Naukowej, czyli tradycji wykładów otwartych członków Polskiej Akademii Umiejętności. Uczniowie wraz z opiekunami uczestniczą w comiesięcznych wykładach w krakowskiej auli PAU.

We wrześniu 2009 r. uczennice Gimnazjum (Anna Raźny i Urszula Czajka) wzięły udział w ogólnopolskim konkursie historycznym "Jan Długosz i Jego czasy", który odbył się w ramach VI Dni Długoszowskich, organizowanych w Kłobucku przez Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne "Wieniawa", pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i sekretarza generalnego PAU w Krakowie. Urszula Czajka znalazła się w gronie laureatów konkursu.

Od 10 września 2009 r. kilkunastoosobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół w Raciborowicach w ramach wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach pomaga osobom starszym.

10 kwietnia 2010 r. doszło do jednej z najważniejszych tragedii w powojennej historii Polski. W drodze na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej w katastrofie lotniczej koło Smoleńska (Rosja) zginął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński, wraz z małżonką i 94 innymi osobami. W związku z ogłoszoną wówczas żałobą narodową, w Zespole Szkół w Raciborowicach wywieszono czarne flagi, a także na honorowym miejscu wystawiono zdjęcie pary prezydenckiej, przepasane czarnym kirem.

2 czerwca 2010 r. Zespół Szkół w Raciborowicach odwiedziła grupa młodzieży z miasta Downpatrick w Irlandii Północnej (w ramach partnerstwa między gminą Michałowice a Downpatrick). W czasie wizyty powstało m.in. wspólne logo, łączące symbole Zespołu Szkół w Raciborowicach i Blackwater Integrated College.

19 czerwca 2010 r. uczniowie Zespołu Szkół w Raciborowicach wzięli udział w "Karuzeli marzeń" - Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów Amatorskich, którego organizatorem było Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach. Wystąpili ze spektaklem pt. "Czupurek" i zdobyli Grand Prix przeglądu. Indywidualne wyróżnienia za grę aktorską otrzymali: Joanna Kowalska i Wojciech Mielnik.

W czerwcu 2011 r. odbyły się warsztaty w ramach projektu Ekoreporter. Celem projektu było zachęcenie uczniów do działania w poczuciu odpowiedzialności za otoczenie, w którym żyją. W czasie warsztatów uczniowie opracowali mapę regionu z uwzględnieniem jego walorów przyrodniczych oraz zagrożeń ekologicznych.

W dniach 14-15 października 2011 r. odbyły się w Krakowie obchody X Dni Długoszowskich. W uroczystościach (w kościele na Skałce, Domu Długosza przy ul. Kanoniczej, auli Polskiej Akademii Umiejętności, przy ul. Sławkowskiej, Collegium Novum i Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) wzięła udział delegacja uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Raciborowicach.

W listopadzie 2012 r. w budynku Zespołu Szkół w Raciborowicach uruchomiono nowoczesną tablicę multimedialną. Jej fundatorami są indywidualni darczyńcy z Zastowa i Batowic, sołectwo Raciborowice oraz kółko rolnicze z Zastowa.

We wrześniu 2013 r. Zespół Szkół w Raciborowicach przystąpił do Klubu Szkół UNICEF. Z tej okazji 3 września tego roku Raciborowice odwiedził dyrektor generalny UNICEF Polska Marek Krupiński.

We wrześniu 2017 r. w związku z reformą szkolnictwa w Polsce zlikwidowany został Zespół Szkół w Raciborowicach. W jego miejsce powołano Szkołę Podstawową im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach.

opracowanie H. Chrobaczyńska oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowaj im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach