na skróty
informacje
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II
11:11 24.09.2017
25 września rusza SPInKA, czyli Szkolny Punkt Informacji i Kariery, w którym prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wszystko w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"
Liderem projektu jest województwo małopolskie (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Wydział Kształcenia Zawodowego), a partnerem projektu: gmina Michałowice (Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach).

Opis projektu:
Projekt realizowany w trzech szkołach prowadzonych przez gminę Michałowice: w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach, Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych oraz Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach. Wsparcie skierowane jest do uczniów VII klas szkół podstawowych oraz III klas gimnazjalnych.

Wsparciem projektowym zostaną objęci uczniowie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego tj. będą oni mieć możliwość udziału w zajęciach warsztatowych i konsultacjach indywidualnych organizowanych w ramach działalności Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKA) , które zostaną utworzone w każdej ze szkół uczestniczących w projekcie. Ponadto wsparciem objęci zostaną nauczyciele szkół poprzez szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz możliwość uzyskania kwalifikacji z zakresu doradztwa (studia podyplomowe).

Funkcjonowanie SPInKa będzie odbywało się według jednolitych standardów wypracowanych w projekcie przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb danej szkoły zidentyfikowanych w diagnozie potrzeb przygotowanej przez gimnazja uczestniczące w projekcie. W każdej ze szkół utworzony zostanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa), w którym prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Cele i planowane efekty projektu
Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów klas gimnazjalnych w szczególności klas trzecich tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji w odniesieniu do sytuacji na rynku pracy.

Wdrażanie projektu odbywa się poprzez realizację następujących zadań:
- Tworzenie w szkołach Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów;
- Funkcjonowanie SPInKa będzie odbywało się według jednolitych standardów wypracowanych w projekcie przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb danej szkoły zidentyfikowanych w diagnozie potrzeb przygotowanej przez gimnazja uczestniczące w projekcie;
- Zadania z zakresu doradztwo edukacyjno-zawodowego w SPInKa powinien realizować doradca zatrudniony w szkole lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. Do zadań realizowanych w SPInKa należeć będzie m.in. organizacja spotkań z rodzicami i uczniami na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego i prowadzenie poradnictwa dla uczniów.

W ramach SPInKa zostanie przeprowadzony cykl zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów klas trzecich gimnazjów stojących przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Zajęcia przyjmą formułę zajęć warsztatowych w grupie (rozumianej jako klasa w szkole gimnazjalnej) oraz zajęć indywidualnych.

W latach 2016-2021 odbędzie się pięć edycji zajęć dedykowanych uczniom klas trzecich. W każdej edycji odbędzie się min. 15 godzin zajęć dla każdej grupy z naciskiem na indywidualne konsultacje i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania Gimnazjalisty. Doświadczenia pilotażu z lat 2012-2015 pokazują, iż taka forma prowadzenia zajęć powinna przeważać w procesie pracy z uczniami gimnazjów. W ramach 15 godzin co najmniej 10 godzin zostanie przeznaczone na porady indywidualne i przygotowanie IPDG.

W ramach projektu nauczyciele mają możliwość uzyskania kwalifikacji doradcy edukacyjno-zawodowego przez osoby nieposiadające kwalifikacji z tego zakresu, a realizujące zadania doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych. W tym celu w projekcie organizowane są dla doradców zawodowych/nauczycieli prowadzących zajęcia w gimnazjach (realizujących zadania w SPInKa) cykliczne szkolenia z zakresu treści merytorycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Nauczyciele pełniący funkcje doradców w szkołach, nieposiadający kwalifikacji, będą mieli możliwość odbycia przedmiotowych studiów podyplomowych. Zadania z zakresu szkolenia doradców są prowadzone przez partnera koncepcyjno-merytorycznego.

Dokumenty:Szczegóły na stronach internetowych Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach.

SPInKA