na skróty
informacje
Akcja strajkowa
17:20 4.04.2019
Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z pismem otrzymanym od ZNP od dnia 8.04.2019 r. do odwołania będzie prowadzona akcja strajkowa.
Istnieje realne niebezpieczeństwo, że Szkoła Podstawowa w Raciborowicach nie będzie mogła zapewnić uczniom odpowiedniej opieki i zadbać o ich bezpieczeństwo. W związku z powyższym wystąpię do organu prowadzącego o zawieszenie zajęć na czas oznaczony, tj. na dzień 8.04 (poniedziałek), jeżeli strajk będzie kontynuowany, to odpowiednio na kolejne dni również, a następnie zawiadomię organ nadzorujący. Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., poz.69, z 2009 r. poz. 1130, z 2010 r., poz.1408, z 2011 r. poz.968, z 2018 r. poz.2140).

W praktyce oznacza to, że w szkole nie będą prowadzone zajęcia. Proszę Państwa Rodziców o zrozumienie sytuacji i zapewnienie opieki dzieciom w dniu 8.04 i w razie kontynuowania strajku - w kolejnych dniach. Ponieważ na boiskach i placu zabaw dzieci nie mogą przebywać bez opieki, proszę, by nie zezwalali Państwo dzieciom na samodzielny pobyt na tych terenach.

Jednocześnie informuję, że Rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie placówki), przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie §3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności pracownik jest zobowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie przewidzieć, czy egzaminy gimnazjalne w dniach 10-12.04 odbędą się. Procedury w tym zakresie zostały zachowane i egzaminy (także ósmoklasistów) zostały przygotowane.

Ze względu na dynamiczną sytuację, tj. trwające rozmowy związków zawodowych z rządem, które mogą prowadzić do odwołania strajku, będę Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem e-dziennika.